Prešov

PREŠOV- regionálny turnaj Challenge

Dátum: 9. február 2023
Organizátor: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov
Kontakt: Peter Vargovčík, vargovcik @ spse-po.sk
Miesto konania:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov

SPŠE Prešov

Poloha na mape

FIRST LEGO League Challenge logo

Harmonogram podujatia

7:30 8:00 Príchod tímov
8:00 8:20 Brífingy pre trénerov, rozhodcov, porotcov
8:30 8:40 Otvorenie turnaja
8:50 12:35 Základné hodnoty/Inovačný projekt/Návrh robota
12:10 14:10 Obed
10:30 11:20 Robot Game - 1. kolo
11:30 12:20 Robot Game - 2. kolo
12:30 13:20 Robot Game - 3. kolo
13:25 13:55 Prezentácia 3 najlepších Inovačných projektov
14:00 14:20 Robot Game - semifinále
14:30 14:50 Robot Game - finále
15:00 15:30 Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

Partner Národného finále a festivalu

Podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike