Poprad

POPRAD - regionálny turnaj Challenge a festival Explore

Dátum: 25. január 2023
Organizátor: Adam Kukla
Kontakt: Adam Kukla, adam.kukla1 @ gmail.com
Miesto konania:

FITCUBATOR, Nám. sv. Egídia 44, Poprad

Poloha na mape

Doprava

Harmonogram podujatia

Od Do  
7:45 8:30 Príchod tímov
8:00 8:30 Porada poroty a rozhodcov
8:30 8:45 Otvorenie turnaja
8:45 11:45 Stretnutia s porotami Challenge, tréningový čas pri hracích stoloch, Robot Game
10:15 11:15 Stretnutia s porotami Explore
11:50 12:00 Vyhodnotenie kategórie Explore
11:30 12:30 Obedná prestávka
12:30 13:45 Stretnutia s porotami Challenge, Robot Game
13:45 14:25 Robot Game semifinále a finále
14:25 14:45 Prezentácia dvoch najlepších inovačných projektov
14:45 15:00 Vyhlásenie výsledkov

Regionálni partneri podujatia

 

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

Partner Národného finále a festivalu

Podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike