Košice

KOŠICE - regionálny turnaj Challenge a festival Explore

Dátum: 1. február 2023
Organizátor: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kontakt: Rastislav Krivoš-Belluš, rastislav.krivos-bellus @ upjs.sk
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, 040 01 Košice

Poloha na mape

Doprava

FIRST LEGO League Challenge logo

Harmonogram podujatia

Od Do  
8:00 9:00 Príchod tímov
8:30 9:00 Porada poroty, rozhodcov a hodnotiteľov
9:00 9:15 Otvorenie turnaja
9:15 14:30 Stretnutia s porotou Challenge, tréningový čas pri hracích stoloch, Robot Game
10:00 11:15 Stretnutia s porotou Explore
11:15 13:30 Obed
11:50 12:10 Vyhodnotenie kategórie Explore
14:30 15:20 Robot Game semifinále a finále
15:40 16:00 Prezentácia najlepších inovačných projektov
16:00 16:30 Vyhlásenie výsledkov

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

Partner Národného finále a festivalu

Podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike