Bratislava

BRATISLAVA - regionálny turnaj Challenge a festival Explore

Dátum: 27. január 2023
Organizátor: SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Kontakt: Daniela Hívešová, Daniela.Hivesova @ spsehalova.sk
Miesto konania:

SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Poloha na mape

FIRST LEGO League Challenge logo

Harmonogram podujatia

Od Do  
7:15 8:00 Príchod tímov
7:40 8:00 Brífingy pre trénerov, rozhodcov, porotcov
8:05 8:15 Otvorenie turnaja
8:15 12:00 Základné hodnoty/Inovačný projekt/Návrh robota
10:00 12:00 FLL explore
11:15 13:00 Obed
12:30 13:10 Robot Game - 1. kolo
13:15 13:55 Robot Game - 2. kolo
14:00 14:40 Robot Game - 3. kolo
15:00 15:15 Robot Game - semifinále
15:25 15:40 Robot Game - finále
15:40 16:10 Prezentácia 3 najlepších Inovačných projektov
16:10 16:30 Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

Partner Národného finále a festivalu

Podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike