Ochrana osobných údajov

Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, ich spracovanie sa riadi nasledovným súhlasom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon 18/2018 Z.z.“) ako „dotknutá osoba“ týmto udeľujem občianskemu združeniu FLL Slovensko o.z., so sídlom Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 45 784 736, zapísanému v Registri občianskych združení MVSR pod registračným číslom VVS/1-900/90-45319 (ďalej ako „prevádzkovateľ“), svoj výslovný a bezvýhradný súhlas na spracovanie osobných údajov v uvedenom rozsahu a na uvedený účel.

Rozsah osobných informácií: meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa, názov tímu, telefónne číslo, inštitúcia, zamestnávateľ a ďalšie údaje poskytnuté počas registrácie v registračnom systéme prevádzkovateľa alebo zadané pri vypĺňaní formulárov prevádzkovateľa (napr. pri žiadosti o grant).

Účel spracovania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa – evidencia a činnosti súvisiace s realizáciou programu FIRST LEGO League, marketingová komunikácia.

Osobné údaje sú spracovávané po dobu nevyhnutnú na naplnenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Beriem na vedomie, že poskytnuté osobné údaje môžu byť zdieľané s partnermi prevádzkovateľa na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností (napr. Nadácia ESET, spoločnosti Anasoft a Slovak Parcel Services).

Zároveň vyhlasujem, že v prípade poskytnutia osobných údajov inej osoby prevádzkovateľovi, disponujem jej súhlasom s poskytnutím osobných údajov v patričnom rozsahu.

Práva dotknutej osoby vymedzuje Kapitola III Nariadenia GDPR resp. druhá časť Zákona 18/2018 Z.z. v §21-§24 a §26-§28. Ide napr. o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese fll@fll.sk, alebo písomne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike