Tri orgranizácie podpísali memorandum o spolupráci

14.09.2020

Tri organizácie podpísali  memorandum o spolupráci pri rozvíjaní inovatívnych vzdelávacích programov na školách

 

 

Bratislava, 14. september 2020 – Nadácia Pontis spolu s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a občianskym združením FLL Slovensko podpísali 14. septembra 2020 memorandum o vzájomnej spolupráci. Signatári, Martina Kolesárová, riaditeľka Nadácie Pontis, Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM a Ondrej Macko za FLL Slovensko, v memorande potvrdzujú, že budú spoločne podporovať zavádzanie inovatívnych vzdelávacích programov do škôl. Ich spolupráca sa bude tiež zameriavať na hodnotenie dopadov a výsledkov programov a súťaží na školách, ktoré organizuje združenie FLL Slovensko.

 

Medzinárodnú technologickú súťaž First Lego League zaradila Nadácia Pontis medzi top vzdelávacie projekty, ktorým poskytuje finančnú aj odbornú podporu v EDUakcelerátore. Ten je súčasťou programu na zlepšenie vzdelávania na Slovensku s názvom Generácia 3.0. „V rámci programu Generácia 3.0 prepájame vzdelávacie organizácie s odborníkmi z rôznych oblastí, medzi nimi aj s odborníkmi na výskum vo vzdelávaní. Cieľom je aby sa do škôl šírili projekty, ktoré sú preukázateľne funkčné. FLL prináša overený model, ktorý sa dá jednoducho uplatniť na ktorejkoľvek škole a prirodzeným spôsobom posilňuje záujem žiakov o technológie, či rozvíja mäkká zručnosti,“ vysvetľuje Martina Kolesárová, riaditeľka Nadácia Pontis. Práve vďaka EDUakcelerátoru  došlo k nadviazaniu spolupráce medzi FLL a NÚCEM, ktorej cieľom je sledovať dopad súťaže na vzdelávanie na Slovensku.

 

„V  spolupráci našich troch organizácií sa intenzívne snažíme o rozšírenie programov FIRST® LEGO® League do škôl po celom Slovensku s víziou zvýšenia záujmu o technické predmety z oblasti STEM, zlepšenia čítania s porozumením, ale aj tímovej spolupráce u detí,“ uviedol riaditeľ FLL Slovensko, Ondrej Macko. Pri sledovaní svojho dopadu sa FIRST LEGO League zameria na meranie piatich kľúčových indikátorov – líderstvo, tímová spolupráca, STEM zručnosti, tímové riešenie problémov a čítanie s porozumením. „Naším cieľom je zlepšiť schopnosti detí viesť a riadiť spoločnú prácu pomocou definovaných rolí a metód, riešiť komplexné úlohy, schopnosť študentov rozvíjať ich zručnosti v niektorých z oblastí STEM,  schopnosť využívať jeden z modelov design thinking a v neposlednom rade zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov zapojených do programu,“ vysvetlil pán Macko.

 

Podľa Romany Kanovskej je program FIRST LEGO League veľmi zaujímavý a inovatívny najmä preto, lebo podporuje rozvíjanie zručností žiakov tímovo riešiť problémy a popri tom aj ich technické myslenie. V týchto zručnostiach slovenský vzdelávací systém zaostáva za vyspelým svetom. Napr. v PISA 2015 sa slovenskí 15-roční žiaci po prvýkrát zapojili do hodnotenia riešenia problémov. Pri hodnotení týchto zručností sme sa umiestnili pod priemerom vyspelých krajín OECD. „Považujem preto za veľmi zmysluplné podporovať na školách zavádzanie inovatívnych programov, aktivít či súťaží žiakov, ktoré rozvíjajú aj ich schopnosti spolupracovať v tíme,“ uviedla riaditeľka NÚCEM, Romana Kanovská. „Popri tom, ako pracujú na inovatívnom technickom projekte, si žiaci navzájom rozdelia roly, celý čas musia spolu komunikovať, dohodnúť sa na riešení problémov, ako tím sa snažiť dosiahnuť spoločný cieľ, prezentovať výsledky a pod. To všetko sú zručnosti a schopnosti, ktoré mladí ľudia využijú tak na pracovnom trhu, ale aj v ich praktickom živote,“ doplnila Kanovská.

 

Vďaka spolupráci týchto troch organizácií sa rozšírili možnosti merania dopadu programu FIRST LEGO League na žiakov. Zástupcovia organizácií vyjadrili presvedčenie, že spolu tak prispejú k pozitívnej zmene vzdelávania na Slovensku. Výsledkom projektu sú kvalitatívne a kvantitatívne zmeny u žiakov zapojených do programu, ktoré budú  porovnané s inými žiakmi a celkovo sa vyhodnotia priame a nepriame vplyvy programu FIRST LEGO League. Je veľký predpoklad, že školy, ktoré sa zapájajú do takýchto inovatívnych programov, budú mať nielen lepšie výsledky žiakov, ale ich žiaci budú mať radosť z učenia.

 

 

 

Späť na novinky