Košice

Dátum:  21. apríl 2022

Organizátor:  Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kontakt: Mgr. Mária Babinčáková, mail: maria.babincakova @ upjs.sk

Súťažné stoly: hliníkové stoly s rozmermi 2362 x 1143 mm, výška steny 80 mm, hrúbka steny 40 mm.

Miesto konania turnaja: Kaviareň MINERVA – Moyzesova ulica č.9, Košice (Areál Filozofickej fakulty UPJŠ)

Harmonogram turnaja:

 

8:00 - 8:30

Príchod tímov

8:45

Otvorenie

9:00

Začiatok súťaženia

11:30 - 13:00

Obed (priebežne podľa rozpisu)

13:00 - 15:00

Pokračovanie súťaženia

15:00 - 16:00

Vyhodnotenie turnaja

Predpokladané ukončenie

 

Hlavní partneri:  ANASOFT APR, sro, Nadácia ESET,  Nadácia EPH, SCHIN & MAJDÚCH

Partneri:  EDUXE Slovensko, sro,   Resco.net, Vacuumlabs

Mediálni partneri:  PC REVUE, Quark, robime.it

                           

 

Vyhotovenie fotografií a videozáznamov počas FLL turnajov

Počas turnaja FIRST LEGO League budú pripravené foto a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálnej turnaja FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vaša účasť na týchto podujatiach môže byť Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo videozáznam zachytiť vašu podobu a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach. na sociálnych sieťach av iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 ZZ o ochrane osobných údajov môžete zmeniť na  adresu fll@fll.sk . Všetky svoje práva (napr. Namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti na  adresu fll@fll.sk .