Žilina

Dátum: 22. apríl 2022

Organizátor: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Kontakt: Norbert Adamko, norbert.adamko @ fri.uniza.sk 

Súťažné stoly: hliníkové 2370x1150 mm, výška okrajov 100 mm, hrúbky okrajov 40 mm

Miesto konania turnaja: Fakulta riadenia a informatiky - Blok C, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina  Poloha na mape

 Harmonogram turnaja:

Od

Do

 

7:40

8:40

Príchod tímov

8:20

8:40

Brífing pre trénerov

8:45

9:00

Otvorenie turnaja

9:00

14:15

Stretnutie tímov s porotcami (Hodnotenie IP, RD, CV)

9:00

10:10

Skúšobné kolo

11:00

12:45

Obed

10:40

14:40

Robot Game

15:00

15:25

3 najzaujímavejšie prezentácie výskumných projektov

15:30

15:50

Robot Game - semifinále

15:50

16:10

Robot Game - finále

16:15

16:45

Vyhlásenie výsledkov

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o.,  Nadácia ESET, SCHIN & MAJDÚCH

Hlavní regionálni partneri: Žilinská univerzita v Žiline, M2M solutions, Scheidt & Bachmann 

Regionálni partneri: ICZ, CEIT

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

 

         

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas FLL turnajov

Počas turnajov FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálneho turnaja súťaže FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 ZZ o ochrane osobných údajov môžete zmeniť na  adresu fll@fll.sk . Všetky svoje práva (napr. Namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na  adresu fll@fll.sk .