Žiar nad Hronom

Dátum: 28. apríl 2022

Organizátor: Centrum voľného času v Žiari nad Hronom

Kontakt: Mgr. Helena Gáfriková - riaditeľka CVČ,  riaditelcvczh @ gmail.com

Súťažné stoly: hliníkové stoly s rozmermi 2362 x 1143 mm, výška steny 80 mm, hrúbka steny 40mm.

Miesto konania turnaja: Mestské kultúrne centrum, SNP 119, Žiar nad Hronom  Otvor mapu

Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom

 

Harmonogram turnaja

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o., Nadácia ESET, Majduch&Schin

Partneri: EDUXE Slovensko, s.r.o., SWAN, a.s., Resco.net, MSKC Žiar nad Hronom, Nemak Slovakia

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it
 

CVČ Žiar nad Hronom    Mestské kultúrne centrum             

  

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas FLL turnajov

Počas turnajov FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálneho turnaja súťaže FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 ZZ o ochrane osobných údajov môžete zmeniť na  adresu fll@fll.sk . Všetky svoje práva (napr. Namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na  adresu fll@fll.sk .