Trnava

Dátum: február / marec 2022

Organizátor: info doplníme

Kontakt:  info doplníme

Súťažné stoly:  hliníkové 2362 x 1143 mm, výška steny 80 mm.

Miesto konania turnaja:  info doplníme

Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

 

Hlavní partneri:  ANASOFT APR, sro, Nadácia ESET

Partneri: EDUXE Slovensko, s.r.o., SWAN, a.s., ABB, s.r.o., Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku 

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

      

 

 

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas FLL turnajov

Počas turnajov FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálneho turnaja súťaže FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 ZZ o ochrane osobných údajov môžete zmeniť na  adresu fll@fll.sk . Všetky svoje práva (napr. Namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na  adresu fll@fll.sk .