Liptovský Mikuláš

Dátum:  február / marec 2022

OrganizátorEvanjelická spojená škola 

Kontakt: Adam Kukla , adam.kukla1@gmail.com

Súťažné stoly: hliníkové 2370x1150 mm, výška okrajov 100 mm, hrúbky okrajov 40 mm

Miesto konania turnaja : Liptovský Miluáš,  Komenského 10Evanjelická spojená škola (ESŠ)  Otvor zlož

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o.,  Nadácia ESET, SCHIN & MAJDÚCH

Partneri: EDUXE, Bearning, Resco.net, Vacuumlabs

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

 

 

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas FLL turnajov

Počas turnajov FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálneho turnaja súťaže FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 ZZ o ochrane osobných údajov môžete zmeniť na  adresu fll@fll.sk . Všetky svoje práva (napr. Namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na  adresu fll@fll.sk .