Bratislava

Dátum:  február / marec 2022

Organizátor:  info doplníme

Kontakt:  Ing. Juraj Štefanovič, PhD., Juraj.stefanovic@paneurouni.com

Súťažné stoly:  hliníkové  2362 x 1143 mm, výška steny 80 mm. 

Miesto konania turnaja:  info doplníme

 

Hlavní partneri:  ANASOFT APR, sro, Nadácia ESET

Partneri:  EDUXE Slovensko, sro, SWAN, as, ABB, sro,  Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku 

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

 

      

 

 

 

 

Vyhotovenie fotografií a videozáznamov počas FLL turnajov

Počas turnaja FIRST LEGO League budú pripravené foto a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálnej turnaja FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vaša účasť na týchto podujatiach môže byť Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo videozáznam zachytiť vašu podobu a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach. na sociálnych sieťach av iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 ZZ o ochrane osobných údajov môžete zmeniť na  adresu fll@fll.sk . Všetky svoje práva (napr. Namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na  adresu fll@fll.sk .