Prešov

Dátum: 25. apríl 2022

Organizátor:  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

Kontakt:  Ing. Peter Vargovčík - vargovcik@spse-po.sk

Súťažné stoly: neuvedené

Miesto konania turnaja:  SPŠE,  Plzenská 1,  080 47 Prešov

SPŠE Prešov

 

Harmonogram turnaja:

8:00 - 8:30 Príchod tímov
8:30 - 8:45  Brífing pre trénerov
8:45 - 9:00  Otvorenie turnaja
9:00 - 12:45  Základné hodnoty/Inovačný projekt/Robot Design
10:50 - 13:45 Robot Game 1.,2.,3. kolo
12:30 - 13:00 Obed
13:45 - 14:15 Robot Game - semifinále
14:15 - 14:30 Robot Game - finále
14:30 - 15:00 Vyhlásenie výsledkov

 


Hlavní partneri:
ANASOFT APR, sro, Nadácia ESET

Partneri: EDUXE Slovensko, sro, SWAN, as , ABB, sro

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

 

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas FLL turnajov

Počas turnajov FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálneho turnaja súťaže FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 ZZ o ochrane osobných údajov môžete zmeniť na  adresu fll@fll.sk . Všetky svoje práva (napr. Namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na  adresu fll@fll.sk .