Žilina

Dátum: 6. december 2019

OrganizátorFakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Kontakt: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., norbert.adamko@fri.uniza.sk 

Výsledky

Výsledky Robot game

 

 

Miesto konania turnaja: Žilina, Fakulta riadenia a informatiky – Blok C

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o.,  Nadácia ESET, SCHIN & MAJDÚCH

Partneri: Žilinská univerzita v Žiline, M2M solutions, Scheidt & Bachmann, Siemens Mobility, Accenture, Ernst & Young, ICZ Slovakia, GlobalLogic, AŽD Praha, Danfoss, CEIT, Resco.net, Vacuumlabs

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

         

 

 

Časový plán turnaja je nasledovný

 

 

 

Od

Do

Príchod tímov

7:40

8:40

Brífing pre trénerov

8:20

8:40

Otvorenie turnaja

8:45

9:00

Teamwork/Výskumný projekt/Robot Design

9:00

11:45

Obed

11:00

13:00

Robot Game - 1. kolo

12:00

12:50

Robot Game - 2. kolo

12:50

13:40

Robot Game - 3. kolo

13:40

14:30

Prezentácia 3 najlepších výskumných projektov

14:30

15:00

Robot Game - semifinále

15:00

15:20

Robot Game - finále

15:20

15:40

Vyhlásenie výsledkov

15:50

16:20

 

Súťažné stoly:

Od sezóny 2013/2014 sa na regionálnom turnaji v Žiline používajú tri kovové stoly.

 

 

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas FLL turnajov

Počas turnajov FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálneho turnaja súťaže FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.