Žiar nad Hronom

Dátum: 15. január 2019

OrganizátorCentrum voľného času v Žiari nad Hronom

Kontakt: Mgr. Helena Gáfriková - riaditeľka CVČ, riaditelcvczh@gmail.com

Harmonogram dňa
Výsledky

Organizátor pre účastníkov regionálneho turnaja FLL v Žiari nad Hronom pripravil aj ďalšiu aktivitu - Robot Battle, informácie nájdete tu.

 

Miesto konania turnaja: Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom

Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o., Profesia, spol. s r. o., Nadácia ESET, SAP Slovensko s.r.o.

Partneri: EDUXE Slovensko, s.r.o., SWAN, a.s., ABB, s.r.o., MSKC Žiar nad Hronom, Nemak Slovakia

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it
 

CVČ Žiar nad Hronom    Mestské kultúrne centrum             

 

 

Žiar nad Hronom používa pekné hliníkové stoly s rozmermi 2362 x 1143 mm, výška stien 80 mm, hrúbka stien 40mm.

 

 

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas FLL turnajov

Počas turnajov FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálneho turnaja súťaže FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.